Stor enkät: Det tycker de svenska riksdagspartierna om kryptovalutor

Stor enkät: Det tycker de svenska riksdagspartierna om kryptovalutor

Bildkälla: Trijo News

Trijo News har frågat de svenska riksdagspartierna om deras syn på kryptovalutor.

ANNONS

Svenska politiker har inte direkt gjort sig kända som världens största bitcoinförespråkare.

Det finns dock vissa tecken som tyder på att saker är på väg att börja röra på sig. I höstas offentliggjorde till exempel skånska Staffanstorp planer på att bli Sveriges första kommun att investera i kryptovalutor.

Samtidigt arbetar Riksbanken på att ta fram e-kronan, en så kallad centralbanksutfärdad digital valuta. För att denna ska kunna lanseras krävs dock riksdagens godkännande.

För att ta tempen på hur läget ser ut under valåret 2022 – både när det kommer till e-kronan och kryptovalutor – har Trijo News gjort en enkät där vi ställer följande tre frågor till alla riksdagspartier.

1. Borde handeln med kryptovalutor regleras annorlunda än den gör i dag? Motivera gärna ditt svar.

2. Hur ser ert parti på Riksbankens arbete med att ta fram en så kallad centralbanksutfärdad digital valuta (e-kronan)? Kommer ni stödja införandet av en sådan när/om det kommer upp till votering i riksdagen?

3. Svenska banker har fått en del kritik för att de har stängt ner konton tillhörande människor som handlar med kryptovalutor. Vad kan göras åt denna situation? Är det ett problem i era ögon. 

Bildkälla: Shutterstock

Socialdemokraterna

Simon Sätherberg, pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger

1. Eftersom kryptotillgångar i dag till stor del är ett oreglerat område är det positivt att vi inom EU arbetar med att ta fram ett regelverk för dessa. Den så kallade MiCA-förordningen syftar till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som i dag inte omfattas av EU:s befintliga regelverk för finansiella tjänster, förutom regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Utgivning, erbjudande till allmänheten och upptagande till handel av tre olika grupper av kryptotillgångar kommer att regleras. Även företag som erbjuder tjänster med kryptotillgångar kommer att regleras. Det är bra att det nu kommer ändamålsenliga regler på plats som både värnar den finansiella stabiliteten och stärker konsumentskyddet. I utformningen av regelverket är det viktigt att vi, samtidigt som vi begränsar risker och säkerställer att vårt omfattande finansiella regelverk inte kringgås, också bevarar den potential för innovationer som kryptotillgångar kan ha, till exempel för att underlätta gränsöverskridande betalningar.

2. Det är bra att Riksbanken följer utvecklingen av betalningsmarknaden och funderar på om det finns anledning att förändra sin verksamhet. Riksbankens projekt om e-kronan fyller därför en viktig funktion. Samtidigt kan man notera att beroende på i vilken form och i vilken utsträckning en digital centralbankspeng ges ut så kan det få stora konsekvenser för betalningsmarknaden och även det finansiella systemet i stort. Det är då viktigt att man tänker igenom frågorna noga innan man tar ett sådant steg. Därför är det bra att det har tillsatts en utredning, Betalningsutredningen, som ska analysera behovet av en e-krona.

3. Regeringen kan inte kommentera bankers beslut i enskilda fall. Som en allmän utgångspunkt så är det naturligtvis centralt att banker säkerställer att deras tjänster inte används för penningtvättbrott eller finansiering av terrorism. Kommissionens arbete med nya regler om kryptotillgångar (MiCA-förordningen) välkomnas i ett försök att skapa ett regelverk i ett område där sådant tidigare saknats.

Oscar Sjöstedt, SD. Bildkälla: Johan Fredriksson (Wikimedia Commons)

Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson

1. Vi har i dagsläget inga förslag på området men är öppna för regleringar vid behov.

2. Vi är i grunden positivt inställda till det. Vi följer dock Riksbankens arbete och kommer lyssna in remissinstanserna innan vi tar ställning till förslaget.

3. Stängs ett konto ner med motiveringen att det endast sker för att de handlar med kryptovalutor kan det vara ett problem. Det finns flera legitima anledningar till att stänga ner ett konto och banker har ganska stort handlingsutrymme när misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism finns, saker som ligger utöver det bör man vara försiktig med.

LÄS ÄVEN: Nu blir Trijo ännu bättre – svenska kryptobörsen sänker priserna

Ulla Andersson, V. Bildkälla: Gabriel Liljevall (Vänsterpartiet)

Vänsterpartiet

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

1. Ja, kryptovalutorna måste regleras. I dag är ju området i princip oreglerat. Kryptominingen innebär att extremt mycket el förbrukas, el som bättre behövs för den gröna omställningen. Vidare vet vi att kryptovalutor är populära bland kriminella som användning för penningtvätt med mera.

2. Det har vi inte tagit ställning till än, men vi är försiktigt positiva.

3. Vi har inte tillräckligt med information för att veta huruvida bankerna agerat på ett rimligt sätt, så vi får passa på den frågan.

Jakob Forssmed, KD. Bildkälla: Johan Fredriksson (Wikimedia Commons)

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson

1. Det pågår just nu ett arbete på EU-nivå med att ta fram förslag på hur kryptovalutor ska kunna regleras. Vi menar att det vore bra om det fanns ett enhetligt regelverk inom EU, så att spelreglerna är lika över landsgränserna. Ett sådant regelverk behöver i första hand svara upp mot behovet av ett fullgott konsumentskydd, hantera risker för penningtvätt och samtidigt inte utgöra hinder för de positiva aspekterna som kryptovalutor kan bidra med.

2. Kristdemokraterna ser inget problem med att Riksbanken undersöker vilka tekniska lösningar som finns för en eventuell e-krona och vad som sker på området internationellt. Men arbetet får inte springa iväg utan att politiken har sagt sitt. Det här är ingen enkel fråga, det finns till exempel stora osäkerheter när det gäller effekter på den finansiella stabiliteten, förtroendet för betalningssystemet och bankernas roll i framtiden. Flera tunga instanser – både myndigheter och marknadsaktörer – har också ifrågasatt själva syftet med en e-krona. De här perspektiven behöver så klart vägas in. Vi har dessutom agerat för att slå av på takten när det gäller utvecklingen mot det kontantlösa samhället – de som drabbas när den här utvecklingen går för fort är ofta äldre människor och föreningsverksamhet, och detta är grupper som vi värnar.

3. Bankerna motiverar sina beslut med att de har svårt att säkerställa var pengarna kommer ifrån och huruvida de är föremål för penningtvätt. Det är förstås viktigt att dessa delar granskas ordentligt. De specifika fallen kan vi inte uttala oss om, och för många kunder funkar det också bra. Men om lagstiftningen är för grovhuggen för ett nytt tillgångsslag kan den behöva korrigeras. Det ser vi inga skäl till ännu.

Bildkälla: Miljöpartiet

Miljöpartiet

Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson

1. Miljöpartiet tycker det är viktigt att handel med kryptovalutor sker på ett sätt som inte hotar konsumentskydd, finansiell stabilitet, klimat eller gör det lättare att finansiera illegal verksamhet och terrorism. Om något av dessa problem visar sig uppstå till följd av handeln med kryptovalutor kan det absolut bli aktuellt att reglera marknaden ytterligare. Det är dock inget Miljöpartiet driver i nuläget.

2. Kontanternas minskade användning ska inte utesluta människor från att kunna betala på ett smidigt och säkert sätt. Därför är det positivt att Riksbanken utreder möjligheterna att införa en digital valuta. Hur Miljöpartiet skulle ställa sig i en votering är för tidigt att säga då inget konkret förslag ligger på bordet.

3. Miljöpartiet ser positivt på att bankerna tar lagstiftningen om penningtvätt på stort allvar och iakttar försiktighet inför potentiella risker. Om tillgången till konton för att handla med kryptovalutor är ett problem är det i första hand upp till finansmarknadens aktörer att lösa detta inom ramen för den lagstiftning som finns.

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet har valt att inte svara på våra frågor.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.